Call For Papers

Gregynog call for papers / Colocwiwm Gregynog – Galwad am Bapurau.

Gregynog Colloquium – Call for Papers The WHELF / HEWIT Gregynog Colloquium will take place the week beginning the 8th June 2020. The theme of this year’s conference is Future Proofing HE. We would welcome talks, workshops or other types of presentations in the following areas:

 • Future trends of teaching & learning.
 • Inclusivity, accessibility, equality and diversity.
 • Future skills and competencies for our users and our staff.
 • AI, data and analytics.
 • Cyber Security.

Presentations can be 25 minutes or 10 minutes. Workshops might typically be half day but can be longer or shorter. Gregynog is a really friendly conference and as such is a great place to have a go at presenting a paper and we really welcome first-time speakers. If you would like to submit a paper please include the following information:

 • List of names of presenters/workshop facilitators and their institutional affiliation.
 • Title and a brief description of your paper/workshop.
 • Length of presentation/workshop.
 • Workshop maximum capacity of participants and any equipment required.

WHELF groups are also invited to submit papers to share with colleagues on WHELF developments over the last 12 months; If any of the WHELF Groups wish to have a meeting during Gregynog please let us know so that rooms can be booked. Deadline for submission is 3rd April.Please email submissions to: gregynog2020@aber.ac.uk

Colocwiwm Gregynog – Galwad am Bapurau Cynhelir Colocwiwm Gregynog Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) / Fforwm Technoleg Gwybodaeth Addysg Uwch Cymru (HEWIT) yr wythnos sy’n cychwyn ar yr 8fed o Fehefin 2020. Thema’r gynhadledd eleni yw Diogelu Addysg Uwch at y Dyfodol. Croesawem gyflwyniadau, gweithdai neu gyflwyniadau o fath arall ar y meysydd hyn:

 • Tueddiadau o ran dysgu ac addysgu yn y dyfodol.
 • Cynhwysiant, hygyrchedd, cydraddoldeb ac amrywioldeb.
 • Sgiliau a chymwyseddau’r dyfodol i’n defnyddwyr ac i’n gweithwyr.
 • Deallusrwydd artiffisial, data a dadansoddi.
 • Seiberddiogelwch.

Gall y cyflwyniadau bara 25 munud neu 10 munud. Mae gweithdai fel rheol yn para hanner diwrnod ond gallant fod yn fyrrach neu’n hirach. Mae Cynhadledd Gregynog yn ddigwyddiad cyfeillgar iawn a, chan hynny, mae’n lle gwych i roi cynnig ar gyflwyno papur ac mae croeso cynnes i’r rhai sy’n traddodi am y tro cyntaf.  Os ydych yn dymuno cyflwyno papur, dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Rhestr o enwau’r rhai sy’n cyflwyno/hwyluso’r gweithdai a’r sefydliad y maent yn gysylltiedig ag ef.
 • Teitl a disgrifiad byr o’ch papur/gweithdy.
 • Hyd y cyflwyniad/gweithdy.
 • Uchafswm nifer y bobl a all gymryd rhan yn y gweithdy ac unrhyw gyfarpar y bydd ei angen arnoch.

Gwahoddir grwpiau WHELF hefyd i gyflwyno papurau i’w rhannu â chydweithwyr ar ddatblygiadau WHELF dros y 12 mis diwethaf. Pe dymunai Grwpiau WHELF gynnal cyfarfod yn ystod y Gynhadledd, cysylltwch â ni er mwyn inni archebu ystafelloedd. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno papurau yw’r 3ydd o Ebrill.Anfonwch eich cyflwyniadau at: gregynog2020@aber.ac.uk